Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualno¶ci
Organ prowadz±cy
 
mielec
Kanonizacja J. Paw³a II

ja

Ocenianie kszta³tuj±ce
ok
Szko³a m³odych patriotów
 
szkola
Nasza Szko³a
 
prezentacja
 
 
Szko³a bez przemocy
Nieprzeciêtna Szko³a
 
Galeria zdjêæ
 
galeria
Projekt Next step
   
 
BIP
Nowa jako¶æ doskonalenia
 
nowa
Pierwsza Pomoc
 
pierwsza pomoc
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Kontakt
 

¦wiêto Niepodleg³o¶ci w klasach trzecich


uczniowieW ramach przygotowañ i obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci uczniowie klas trzecich:
- uczestniczyli w warsztatach patriotycznych zorganizowanych przez Miejsk± Bibliotekê Publiczn± filia nr7,
- spotkali siê z panem Stanis³awem Betlejem ze Stowarzyszenia Kawalerii Konnej w Dobryninie im. 5 Pu³ku Strzelców Konnych,
- poznawali historiê Polski na zajêciach edukacyjnych i pisali dyktando niepodleg³o¶ciowe,
- zwiedzali wystawê „Nasi rycerze wolno¶ci” w muzeum Dworku Oborskich oraz uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych „Nasza niepodleg³o¶æ”,
 
Czytaj ca³o¶æ...
,,Moja Polska. W setn± rocznicê niepodleg³o¶ci

konkurs W dniu 9 listopada  w Osiedlowym Domu Kultury odby³a siê uroczysto¶æ rozdania nagród w konkursie plastycznym ,,Moja Polska. W setn± rocznicê niepodleg³o¶ci”. Laureatk± tego konkursu w  kategorii klas I – III zosta³a Dorotka Stolarz z klasy I C. Uczennicy serdecznie gratulujemy i ¿yczymy sukcesów w kolejnych konkursach plastycznych.    618-653-1032 
Opracowa³a: mgr Renata Go³±b
   
Marsz dla Niepodleg³ej

 Uwieñczeniem obchodów ¦wiêto Niepodleg³o¶ci by³o od¶piewanie hymnu pañstwowego o godz. 11.11 oraz Marsz Niepodleg³o¶ciowy, który przeszed³ ulicami naszego osiedla. Uczniowie i nauczyciele wyposa¿eni w kotyliony, balony, rado¶nie powiewaj±c flagami uczcili ¦wiêto Niepodleg³o¶ci.  Inicjatorem marszu by³ pan Piotr Kokoszka wraz z zespo³em nauczycieli wychowania fizycznego. Dziêki staraniom dyrekcji, nauczycieli, pracowników szko³y i uczniów szko³a i otoczenie zyska³y od¶wiêtny wygl±d, a wydarzenia tamtego dnia na d³ugo pozostan± w naszej pamiêci.    618-357-2618
                                                                                         Opracowa³a: mgr Ma³gorzata ¦mist
 
 

Uroczysto¶æ 100 rocznicy odzyskania niepodleg³o¶ci przez Polskê.
Do kraju tego, gdzie kruszynê chleba
Podnosz± z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Têskno mi, Panie...
 
akademiaDnia 9 listopada 2018 roku w naszej szkole odby³a siê uroczysta akademia z okazji Narodowego ¦wiêta Niepodleg³o¶ci. W tym roku uczcili¶my szczególn± rocznicê, maj±c± wyj±tkowe znaczenie i zajmuj±c± bardzo wa¿ne miejsce w sercu ka¿dego Polaka. 100 lat temu nasz kraj po 123 latach niewoli znów pojawi³ siê na mapie Europy i sta³ siê wolnym, suwerennym pañstwem. W niezwykle uroczystej atmosferze rozpoczêli¶my wspólne ¶wiêtowanie. Po od¶piewaniu hymnu, wszyscy zgromadzeni na uroczysto¶ci stali siê ¶wiadkami piêknej lekcji historii, s³uchaj±c w skupieniu wierszy i pie¶ni patriotycznych. Uczniowie w monta¿u s³owno-muzycznym w poruszaj±cy sposób przedstawili najwa¿niejsze wydarzenia  od czasu utraty niepodleg³o¶ci do chwili jej odzyskania. Piêkne teksty i przywo³ane pie¶ni wprowadzi³y zebranych w bardzo podnios³y, nostalgiczny nastrój.


Czytaj ca³o¶æ...
Konkurs na dekoracjê klas zwi±zan± ze ¦wiêtem Niepodleg³o¶ci

konkursChc±c, aby tegoroczne obchody ¦wiêta Niepodleg³o¶ci w naszej szkole odby³y siê  wyj±tkowo uroczy¶cie zorganizowali¶my konkurs dla klas 4-8 na najpiêkniej udekorowan± salê lekcyjn±. Oceniaj±c dekoracje  brali¶my pod uwagê: pomys³owo¶æ , wk³ad pracy w³asnej, estetykê wykonania i walory poznawcze. W dniu 5 listopada 2018 roku jury -uczniowie wraz z organizatorkami konkursu p.Ann± Gorczyca, p. Dorot± Baltyzar wy³oni³o  zwyciêzców konkursu.
Oto laureaci konkursu:
•    kategoria klas IV-VI – klasa IV a
•    kategoria klas VII-VIII – klasa VII c 
  Opracowa³a : mgr Anna Gorczyca
 


VIII edycja Szkolnego Konkursu "Niepodleg³o¶æ w moich oczach"

konkurs Po raz kolejny uczniowie klas 4-8 wziêli udzia³ w szkolnym konkursie „Niepodleg³o¶æ w moich oczach”. Uczniowie w³±czyli siê w ten sposób w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodleg³o¶ci przez Polskê. Wykonali piêkne prace plastyczne, które przyozdobi³y szkolny korytarz. Jury –  p.  Anna Gorczyca i p. Dorota Baltyzar  przyzna³o nagrody :Aleksandrze Nowak z klasy 5a, Annie Polak z klasy 7b i Ingrid Magda z klasy 7b.
Zosta³y one  wrêczone podczas akademii w dniu 9 listopada 2018 r. przez p. dyrektor Bogus³awê Czarny.
                                                                                                 Opracowa³a: mgr Anna Gorczyca
 

12 listopada 2018r. dniem wolnym.

Prezydent podpisa³ ustawê ustanawiaj±c± 12 listopada 2018 r. ¦wiêtem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania niepodleg³o¶ci przez Polskê.

W zwi±zku z tym dzieñ 12 listopada jest dniem wolnym i szko³a w tym dniu bêdzie nieczynna.
 

Halowy Turniej Pi³ki No¿nej

  turniej

 W dniu 10.11.2018r. reprezentacja SP nr 11 w Mielcu bierze udzia³ w Halowym Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar Prezesa PGE z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodleg³o¶ci.

 

 


"¦niadanie daje moc" i ¿ó³ty dzieñ-kolejny raz w naszej szkole

 W czwartek 8.11.2018r  kolejny raz  przy³±czyli¶my siê do ogólnopolskiej inicjatywy promuj±cej zdrowy styl ¿ycia i zasady zdrowego od¿ywiania –„¦niadanie daje moc.” ¦niadanie to posi³ek dostarczaj±cy  nam energiê do nauki, lepsz± koncentracjê  podczas lekcji i si³ê do zabawy. W ramach cyklu „Kolorowe dni”,  w naszej szkole obchodzono tak¿e dzieñ ¿ó³ty. Zgodnie z tradycj± uczniowie oraz nauczyciele ubrani w ¿ó³te   koszulki  spo¿ywali na drugie ¶niadanie  owoce  i warzywa  w tych kolorach.

Czytaj ca³o¶æ...
<< Start < Poprzednia 1 206-444-9111 (614) 220-6289 4 5 canker lettuce 5062406494 8 9 (440) 587-5984 Nastêpna > Ostatnia >>

Szko³a Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Paw³a II, ul. Warneñczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 582 53 08, email: sp11mielec@onet.pl (252) 450-4317 SP 11 Mielec © 2018